POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

 

Foto Film 365 Politica de confidențialitate

 

I. Informații generale Conţinutul website-ului www.fotofilm365.com (denumit în continuare Site) este proprietatea exclusivă a entităţii Foto Film 365 S.R.L (denumită în continuare Titularul sau Foto Film 365) cu sediul în strada Ziduri intre vii, nr 19, bloc A, etaj 20, apt 206, Sector 2, 021132 Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr..J40/9692/06.08.2015, având cod fiscal 34861617 În calitate de operator de date, Titularul urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date si Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”). Această Politică privind confidențialitatea este valabilă incepand cu luna mai 2018 și are rolul de a vă informa cu privire la:

● activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al functiilor din cadrul Site-ului;

● prelucrările datelor cu caracter personal derulate de Titular, în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos. Foto Film 365 poate actualiza prezenta Politică privind confidențialitatea ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului privind orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

II. Definiţii

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Prelucrare“ (și derivatele sale, incluzând fără limitare ”a prelucra”) înseamnă orice operaţiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

„Vizitator” – orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul.

III. Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor şi raporturilor pe care dumneavoastră le aveţi cu Titularul, respectiv în raport de interacţiunile cu Site-ul. Astfel, Titularul ar putea prelucra următoarele Categorii de Date cu Caracter Personal:

1. În cazul vizitatorilor Site-ului – în funcţie de interacţiunea dumneavoastră cu Site-ul, ar putea fi prelucrate următoarele categorii de Date cu Caracter Personal: (i) în cazul Formularelor de contact: nume, adresa de e-mail, telefon.

IV. Scopurile şi temeiurile Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal Datele cu Caracter Personal cu privire la categoriile de persoane vizate menţionate la secţiunea III de mai sus, furnizate în mod voluntar cu ocazia derulării relaţiilor cu Titularul, solicitării de oferte, completarea formularelor online, comenzilor de servicii sau furnizate de aceştia în alt mod prin utilizarea Site-ului sau in cadrul relației cu Foto Film 365, pot fi prelucrate de Foto Film 365 direct şi/sau prin intermediul împuterniciţilor, în următoarele scopuri:

1. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

1.1. Transmiterea ofertelor personalizate, către persoana de contact/reprezentantul persoanei juridice care a solicitat oferta de servicii;

1.2. În vederea încheierii contractelor de prestari servicii Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă încheierea, respectiv executarea contractului.

2. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului în contextul desfășurării obiectului său de activitate:

2.1. În scopul îmbunătăţirii serviciilor (cum ar fi solicitarea de feedback), gestionării solicitărilor/ reclamațiilor primite din partea dumneavoastră, personalizarea serviciilor la cererea persoanei vizate şi prezentarea ofertelor – în contextul prelucrărilor de date ale vizitatorilor Site-ului (a se vedea punctul III.3.);

2.2. În scopul prestării serviciilor şi transmiterii fotografiilor realizate

2.3. În scopul gestionării programărilor, sugestiilor sau a oricăror solicitări telefonice Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă interesul legitim al Titularului de a îşi îmbunătăţii serviciile, a gestiona solicitările/reclamaţiile primite şi adaptarea serviciilor necesare fiecărei persoane interesate si de a presta servicii.

1. În scopuri de marketing, pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (de exemplu, e-mail, telefon) şi prin alte platforme de comunicare digitală, de Newslettere sau alte mesaje comerciale privind serviciile Foto Film 365, afiliaţilor şi companiilor ce cooperează cu Foto Film 365, către clienti Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă consimţământul dumneavoastră.

Acordul dumneavoastră pentru activităţi de marketing direct poate fi retras în orice moment. Retragerea consimţământului dumneavoastră va produce efecte pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate anterior retragerii.

V. Fișiere de tip cookie Site-ul folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibila pe site-ul Foto Film 365 (www.fotofilm365.com).

VI. Destinatarii Datelor cu Caracter Personal Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Titularul poate să dezvăluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii Foto Film 365, inclusiv, împuterniciţi, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip, organizații internaționale, furnizorii de servicii şi bunuri, organizaţii profesionale, organizații de cercetare a pieței.

VII. Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal Titularul va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligaţia de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Titularul să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

VIII. Transferul Datelor cu Caracter Personal Datele cu Caracter personal furnizate către Foto Film 365 pot fi transferate în afara României, către state din Spaţiul Economic European. În afara Spaţiului Economic European, Datele cu Caracter personal pot fi transferate în: China SUA. Este posibil ca în derularea activităților sale, statele de transfer anterior-menționate să se modifice.

IX. Securitatea Datelor cu Caracter Personal Titularul acordă o importanță deosebită confidenţialităţii şi securităţii Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare din prezenta Politică de confidenţialitate. În acest sens, Titularul implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

X. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție de catre Foto Film 365, de a naviga pe Site şi de a beneficia de facilităţile oferite pe acest spaţiu. În unele cazuri, refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Site-ului (de exemplu, imposibilitatea înregistrării solicitării dumneavoastră). Pentru activitățile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară. Cu toate că Foto Film 365 cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii. În astfel de situaţii, Titularul poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor,, executarea contractului sau interesul legitim.

XI. Drepturile Persoanei Vizate În ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politică de confidenţialitate, fiecare persoana vizată beneficiază de urmatoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

(a) dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către Titular, în conformitate cu cerinţele legale;

(b) dreptul de acces la date– dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;

(c) dreptul de interventie asupra datelor – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în mod gratuit:

(i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

(iii) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. (i) sau lit. (ii), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

(d) dreptul de opozitie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; În ceea ce priveşte activităţile de marketing direct,persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment.

(e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a obţine intervenţia umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie şi de a contesta decizia;

(f) dreptul de a se adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în materie, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Incepand cu data de 25 mai 2018, când va deveni aplicabil RGPD devine aplicabil, persoanele vizate beneficiază şi de următoarele drepturi:

(a) dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

(b) dreptul la portabilitatea datelor, respectiv

(i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum și

(ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Foto Film 365 către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

(c) dreptul de a îşi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta;

Vă rugăm să aveţi în vedere că, în cazul retragerii consimţământului conform dispoziţiilor legale aplicabile, atunci când un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activităţi de marketing direct, Foto Film 365, după ce a luat act de acest fapt, nu vă va mai trimite mesaje comerciale directe. Deşi nu veţi mai primi mesaje comerciale directe, Foto Film 365 ar putea totuşi să prelucreze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în mod legal, în baza altor temeiuri şi pentru alte scopuri cum ar fi, îndeplinirea anumitor obligaţii legale care îi incumbă, executarea contractului sau interesul legitim al Foto Film 365 (de ex., pentru îmbunătatirea serviciilor, rezolvarea plângerilor primite, apărarea drepturilor şi intereselor).

(d) dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege; Totodată, în situaţia transferurilor de date în afara SEE („Spatiului Economic European”), persoanele vizate ale căror Date cu Caracter Personal fac obiectul transferului, pot solicita operatorului de date informaţii privind garanţiile de transfer.

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere la următoarele date de contact:

● Adresa: strada Ziduri intre vii, nr 19, bloc A, etaj 20, apt 206, Sector 2, 021132 Bucureşti,

● E-mail: fotofilm365@gmail.com De asemenea, prelucrările Datelor cu Caracter Personal sunt monitorizate şi supravegheate de Responsabilul cu Protecţia Datelor, având următoarele date de contact:

● E-mail: fotofilm365@gmail.com În cazul în care ne scrieţi prin e-mail/poştă, vă rugăm să ne indicaţi numele şi prenumele dvs. pentru a vă identifica şi răspunde în mod adecvat solicitării dumneavoastră